Scan-Plast Latvia LSEZ, Ltd

"Svari 3", Grobinas p., Grobinas n., LV-3430

X